DANH SÁCH SẢN PHẨM CÔNG BỐ NĂM 2022

STT TÊN CÔNG TY TÊN SẢN PHẨM ĐỊA CHỈ NGÀY CB
1 Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng GAFO Sản phẩm dinh dưỡng VELOMIN GREEN (Dành cho người trên 1 tuổi) xóm Mới, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 06/01/2022
2 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng COLOS MOM KID O+ (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 10/01/2022
3 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng COLOS MOM PEDIA 1+ (Dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 10/01/2022
4 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng COLOS MOM IQ GROW 2+ (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 10/01/2022
5 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng COLOS MOM (Dành cho trẻ từ 2-10 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 10/01/2022
6 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng COLOS MOM GOAT BABY O+ (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 10/01/2022
7 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng COLOS MOM GOAT BA 1+ (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 10/01/2022
8 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng COLOS MOM PROBIOTIC (Dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 10/01/2022
9 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng HAPPY CARE COLOS 24h KID 1 (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 10/01/2022
10 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng HAPPY CARE COLOS 24h PEDIA (Dành cho trẻ từ 6 – 36 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 18/01/2022
11 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng HAPPY CARE COLOS 24h IQ GROW (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 18/01/2022
12 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng HAPPY CARE COLOS 24h GOAT BA (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 18/01/2022
13 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng IQ MAXX A+ COLOS 24H KID 1 (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu 18/01/2022
14 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng IQ MAXX A+ COLOS 24H PEDIA (Dành cho trẻ từ 1-6 tuổi) Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu 18/01/2022
15 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng IQ MAXX A+ COLOS 24H IQ GROW (Dành cho trẻ từ 2-15 tuổi) Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu 18/01/2022
16 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng IQ MAXX A+ COLOS 24H BIOTIC (Dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi) Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu 18/01/2022
17 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng IQ MAXX A+ COLOS 24H GOAT BA (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu 18/01/2022
18 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng GOLD DIAMOND KID 1 (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu 18/01/2022
19 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng GOLD DIAMOND PEDIA 2 (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu 18/01/2022
20 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng GOLD DIAMOND IQ GROW 3 (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu 18/01/2022
21 Công ty cổ phần Dược Hadu 79 Sản phẩm dinh dưỡng COLOSGOAT KIDS PLUS 1 (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Lô CN 11, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 25/01/2022
22 Công ty cổ phần Dược Hadu 79 Sản phẩm dinh dưỡng COLOSGOAT PEDIA PLUS 2 (Dành cho trẻ từ 6 tháng đến 6 tuổi) Lô CN 11, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 25/01/2022
23 Công ty cổ phần Dược Hadu 79 Sản phẩm dinh dưỡng COLOSGOAT IQ PLUS 3 (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) Lô CN 11, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 25/01/2022
24 Công ty cổ phần Dược Hadu 79 Sản phẩm dinh dưỡng COLOSMILK BIO IQ (Dành cho trẻ từ 6 tháng đến 6 tuổi) Lô CN 11, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 25/01/2022
25 Công ty cổ phần Dược Hadu 79 Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt COLOSMILK CANXI NANO (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: người bị loãng xương, người có nguy cơ bị loãng xương cần bổ sung canxi, người có chế độ ăn thiếu hụt canxi, người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) Lô CN 11, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 25/01/2022
26 Công ty cổ phần Dược Hadu 79 Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt COLOS MOM BONE (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: người bị loãng xương, người có nguy cơ bị loãng xương cần bổ sung canxi, người có chế độ ăn thiếu hụt canxi, người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) Lô CN 11, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 25/01/2022
27 Công ty cổ phần Dược Hadu 79 Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt COLOS MOM GLUCERNA (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: người bị tiểu đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) Lô CN 11, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 25/01/2022
28 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt HAPPY CARE COLOS 24h GLUCERNA (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: người bị tiểu đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 25/01/2022
29 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt HAPPY CARE COLOS 24h XƯƠNG KHỚP (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: người bị loãng xương, người có nguy cơ bị loãng xương cần bổ sung canxi, người có chế độ ăn thiếu hụt canxi, người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi ) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 25/01/2022
30 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt IQ MAXX A + COLOS 24h XƯƠNG KHỚP (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: người bị loãng xương, người có nguy cơ bị loãng xương cần bổ sung canxi, người có chế độ ăn thiếu hụt canxi, người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi ) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 25/01/2022
31 Công ty TNHH TM quốc tế Việt Úc Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Hukado Glu Gold (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho người đái tháo đường và có nguy cơ đái tháo đường) số 11, phố Lê Phụ Trần, đường Hoàng Quốc Việt, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 08/2/2022
32 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt PREOMIL GOLD GLUCERNA COLOS 24H (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: người bị tiểu đường và có nguy cơ bị tiểu đường. Người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 11/2/2022
33 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt PREOMIL GOLD XƯƠNG KHỚP COLOS 24H (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: người bị loãng xương, người có nguy cơ bị loãng xương cần bổ sung canxi, người có chế độ ăn thiếu hụt canxi, người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 11/2/2022
34 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng PREOMIL GOLD GAIN COLOS 24H (Dành cho trẻ từ 1-18 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 11/2/2022
35 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng PREOMIL GOLD PEDIA COLOS 24H (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 11/2/2022
36 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng PREOMIL GOAT IQ GROW COLOS 24H (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 11/2/2022
37 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng PREOMIL GOAT PEDIA COLOS 24H (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 11/2/2022
38 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng PREOMIL GOLD IQ GROW COLOS 24H (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 11/2/2022
39 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng PREOMIL GOLD KID COLOS 24H 1 (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 11/2/2022
40 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng PREOMIL GOAT KID COLOS 24H 1 (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 11/2/2022
41 Công ty TNHH TM quốc tế Việt Úc Sản phẩm dinh dưỡng VMILK BABY (sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) số 11, phố Lê Phụ Trần, đường Hoàng Quốc Việt, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 07/3/2022
42 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng SỮA NON ELIFE 1 NEW BORN (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 09/3/2022
43 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng SỮA NON ELIFE 2 PROBIOTIC (Dành cho trẻ từ 6 tháng đến 6 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 09/3/2022
44 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng SỮA NON ELIFE 3 GOLD BABY (Dành cho trẻ từ 2 đến 10 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 09/3/2022
45 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt SỮA NON ELIFE 5 (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị tiểu đường và người có nguy cơ bị tiểu đường. Người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 09/3/2022
46 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng MOCHI-IQ COLOSTRUM BABY (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 11/3/2022
47 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng MOCHI-IQ COLOSTRUM PEDIA-GAIN (Dành cho trẻ từ 1-18 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 11/3/2022
48 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng MOCHI-IQ COLOSTRUM PEDIA (Dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 11/3/2022
49 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng MOCHI-IQ COLOSTRUM IQ GROW (Dành cho trẻ từ 1-18 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 11/3/2022
50 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt MOCHI – IQ COLOSTRUM CANXI NANO (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: người bị loãng xương, người có nguy cơ bị loãng xương cần bổ sung canxi, người có chế độ ăn thiếu hụt canxi, người từ 18 tuổi trở lên bổ sung canxi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 11/3/2022
51 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt MOCHI – IQ COLOSTRUM GLUDIABEST (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: người bị tiểu đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 11/3/2022
52 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt SỮA NON ELIFE 4 (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: người bị loãng xương, người có nguy cơ bị loãng xương cần bổ sung canxi, người có chế độ ăn thiếu hụt canxi, người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 11/3/2022
53 Công ty cổ phần dược Hadu 79 Sản phẩm dinh dưỡng COLOSMILK KID PLUS (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Lô CN 11, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 24/3/2022
54 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng Sữa non ALAMILK COLOSTRUM BABY (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 24/3/2022
55 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng Sữa non ALAMILK COLOSTRUM STAR 1+ (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 24/3/2022
56 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng BỘT ĂN DẶM FAMYLY CÁ HỒI – CẢI BÓ XÔI – CÀ RỐT (Dành cho trẻ từ 06-36 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 24/3/2022
57 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng BỘT ĂN DẶM FAMYLY GẠO SỮA – YẾN MẠCH (Dành cho trẻ từ 06-36 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 24/3/2022
58 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng BỘT ĂN DẶM FAMYLY BÒ- BÍ ĐỎ (Dành cho trẻ từ 06-36 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 24/3/2022
59 Công ty TNHH TM Quốc tế Việt Úc Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Bifa Diabetes (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho người đái tháo đường và người có nguy cơ đái tháo đường) Số 11 phố Lê Phụ Trần, đường Hoàng Quốc Việt, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 28/3/2022
60 Công ty TNHH TM Quốc tế Việt Úc Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Sữa non Canxi Gocal 3+ (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho người bị loãng xương, người có nguy cơ bị loãng xương cần bổ sung canxi, người có chế độ ăn thiếu hụt canxi, người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) Số 11 phố Lê Phụ Trần, đường Hoàng Quốc Việt, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 28/3/2022
61 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng KID BABY TADASUA (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 31/3/2022
62 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng PEDIA COOL TADASUA (Dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 31/3/2022
63 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng IQ GROW TADASUA (Dành cho trẻ từ 2-15 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 31/3/2022
64 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng GAIN TADASUA (Dành cho trẻ từ 2-18 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 31/3/2022
65 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt GLUDIABET TADASUA (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị tiểu đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 31/3/2022
66 Công ty TNHH MTV XNK Thái Dương Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ từ 0 đến 06 tháng tuổi Aptamil PROfutura 1 PREMIUM INFANT FORMULA số 34, phố Trần Huyền Trân, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 04/4/2022
67 Công ty TNHH MTV XNK Thái Dương Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ từ 06 đến 12 tháng tuổi Aptamil PROfutura 2 PREMIUM FOLLOW – ON FORMULA số 34, phố Trần Huyền Trân, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 04/4/2022
68 Công ty TNHH MTV XNK Thái Dương Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 12 đến 36 tháng tuổi: Aptamil PROfutura 3 PREMIUM TODDLER NUTRITIONAL SUPPLEMENT số 34, phố Trần Huyền Trân, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 04/4/2022
69 Công ty TNHH MTV XNK Thái Dương Thực phẩm dinh dưỡng y học Ensure Vanilla Flavoured 850g số 34, phố Trần Huyền Trân, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 04/4/2022
70 Công ty TNHH MTV XNK Thái Dương Thực phẩm dinh dưỡng y học Glucerna Vanilla Flavour 850g số 34, phố Trần Huyền Trân, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 04/4/2022
71 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng BIOLAIT PREMIUM NEW BORN (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 07/04/22
72 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng BIOLAIT PREMIUM PEDIA (Dành cho trẻ từ 6 tháng – 6 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 07/04/22
73 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu : Sản phẩm dinh dưỡng BIOLAIT PREMIUM GROW IQ (Dành cho trẻ từ 1 – 16 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 07/04/22
74 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng BIOLAIT PREMIUM GOAT BABY (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 07/04/22
75 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng BIOLAIT PREMIUM GOAT PEDIA (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 07/04/22
76 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng BIOLAIT PREMIUM COLOS GOLD 24H BABY (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 15/4/2022
77 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng BIOLAIT PREMIUM COLOS GOLD 24H PEDIA (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 15/4/2022
78 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt BIOLAIT PREMIUM CANXI NANO (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: người bị loãng xương, người có nguy cơ bị loãng xương cần bổ sung canxi, người có chế độ ăn thiếu hụt canxi, người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 15/4/2022
79 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt BIOLAIT PREMIUM GLUCERNA (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: người bị tiểu đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 15/4/2022
80 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng ECOLAX KIDS PLUS (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 22/4/2022
81 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng ECOLAX PEDIA BIO (Dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 22/4/2022
82 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng ECOLAX GROW IQ (Dành cho trẻ từ 2-15 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 22/4/2022
83 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng ECOLAX GAIN PLUS (Dành cho trẻ từ 1-18 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 22/4/2022
84 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt ECOLAX DIABETES (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: người bị tiểu đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 22/4/2022
85 Công ty cổ phần sữa Hà Lan Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Diamond Milk Nest Gold (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho người bị loãng xương, người có nguy cơ bị loãng xương, người cần bổ sung vitamin và người có chế độ ăn thiếu hụt canxi, người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) 335 Trần Cung, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 25/4/2022
86 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng IMUNO GOAT BABY (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 10/05/22
87 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng IMUNO GOAT PLATIUM (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 10/05/22
88 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng IMUNO BABY (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 10/05/22
89 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng IMUNO PLATIUM (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 10/05/22
90 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng IMUNO GROW IQ (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 10/05/22
91 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng BIOLAIT PREMIUM COLOS GOLD 24H PEDIA +  (Dành cho trẻ từ 2-18 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 10/05/22
92 Công ty TNHH Dược phẩm ZETME Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Sữa non Canxi OTL (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho người bị loãng xương, người có nguy cơ bị loãng xương cần bổ sung canxi, người có chế độ ăn thiếu hụt canxi, người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) số nhà 2, ngõ 152, đường Thanh Bình, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 30/5/2022
93 Công ty cổ phần Juno Milk Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng JunoColos 0+ (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Số 56 Tự Đông, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 13/6/2022
94 Công ty cổ phần Juno Milk Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng JunoColos 1+ (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) Số 56 Tự Đông, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 13/6/2022
95 Công ty cổ phần Juno Milk Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng JunoKid (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) Số 56 Tự Đông, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 13/6/2022
96 Công ty cổ phần Juno Milk Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng JunoGrow -IQ (Dành cho trẻ từ 2-15 tuổi) Số 56 Tự Đông, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 13/6/2022
97 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng BIBO MILK BABY (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 20/6/2022
98 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng BIBO MILK IQ GROW (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 20/6/2022
99 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng BIBO MILK BIOTIC (Dành cho trẻ từ 6 – 36 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 20/6/2022
100 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng BIBO MILK PEDIA (Dành cho trẻ từ 1 – 10 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 20/6/2022
101 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng BIBO GOAT KID (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 20/6/2022
102 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng BIBO GOAT IQ GROW (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 20/6/2022
103 Công ty TNHH MTV XNK Thái Dương Thực phẩm dinh dưỡng y học PediaSure Vanilla Flavour 850g (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) số 34, phố Trần Huyền Trân, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 27/6/2022
104 Công ty TNHH MTV XNK Thái Dương Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ từ 0 đến 06 tháng tuổi Aptamil ESSENSIS ORGANIC A2 PROTEIN MILK Premium Infant Formula số 34, phố Trần Huyền Trân, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 27/6/2022
105 Công ty TNHH MTV XNK Thái Dương Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ từ 06 đến 12 tháng tuổi Aptamil ESSENSIS ORGANIC A2 PROTEIN MILK Premium Follow – on Formula số 34, phố Trần Huyền Trân, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 27/6/2022
106 Công ty TNHH MTV XNK Thái Dương Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1 tuổi Aptamil ESSENSIS ORGANIC A2 PROTEIN MILK Premium Toddler Nutritional Supplement số 34, phố Trần Huyền Trân, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 27/6/2022
107 Công ty cổ phần sản xuất thương mại và đầu tư Âu Việt – Chi nhánh Hải Dương Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ đến 06 tháng tuổi NAN 1 OPTIPRO Địa chỉ chi nhánh: Số 4, phố Thanh Liễu, KDC Thanh Liễu, phường Tân Hưng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.                                     Địa chỉ trụ sở chính: Số 26, Hồ Đền Lừ, tổ 36, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 29/6/2022
108 Công ty cổ phần sản xuất thương mại và đầu tư Âu Việt – Chi nhánh Hải Dương Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 06 – 12 tháng tuổi NAN 2 OPTIPRO Địa chỉ chi nhánh: Số 4, phố Thanh Liễu, KDC Thanh Liễu, phường Tân Hưng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.                                     Địa chỉ trụ sở chính: Số 26, Hồ Đền Lừ, tổ 36, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 29/6/2022
109 Công ty cổ phần sản xuất thương mại và đầu tư Âu Việt – Chi nhánh Hải Dương Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 12 – 18 tháng tuổi NAN 3 OPTIPRO Địa chỉ chi nhánh: Số 4, phố Thanh Liễu, KDC Thanh Liễu, phường Tân Hưng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.                                     Địa chỉ trụ sở chính: Số 26, Hồ Đền Lừ, tổ 36, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 29/6/2022
110 Công ty cổ phần sản xuất thương mại và đầu tư Âu Việt – Chi nhánh Hải Dương Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 18 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi – NAN 4 OPTIPRO Địa chỉ chi nhánh: Số 4, phố Thanh Liễu, KDC Thanh Liễu, phường Tân Hưng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.                                     Địa chỉ trụ sở chính: Số 26, Hồ Đền Lừ, tổ 36, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 29/6/2022
111 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng KAZUKO BABY (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 07/07/22
112 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng KAZUKO PEDIA (Dành cho trẻ từ 1-6 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 07/07/22
113 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng KAZUKO GROW (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 07/07/22
114 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng KAZUKO BIOTIC (Dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 07/07/22
115 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt KAZUKO CANXI Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 07/07/22
116 Công ty cổ phần JUNO MILK Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng JunoColos 2+ (Dành cho trẻ từ 2-18 tuổi) số 56 Tự Đông, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 07/07/22
117 Công ty cổ phần JUNO MILK Việt Nam Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt JunoDiabet số 56 Tự Đông, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 07/07/22
118 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt BIO IQ DIABEST (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị tiểu đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 07/07/22
119 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt GOLDEN MILK (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị tiểu đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 07/07/22
120 Công ty TNHH dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng IQ Opta Gold Baby (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 07/07/22
121 Công ty TNHH dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng IQ Opta Gold BA (Dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi) đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 07/07/22
122 Công ty TNHH dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng IQ Opta Gold Pedia (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 07/07/22
123 Công ty TNHH dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng IQ Opta Gold Grow IQ (Dành cho trẻ từ 1-18 tuổi) đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 07/07/22
124 Công ty TNHH dược phẩm Medicare Việt Nam Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt IQ Opta Gold Canxi xương khớp (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho người bị loãng xương, người có nguy cơ bị loãng xương cần bổ sung canxi, người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 07/07/22
125 Công ty TNHH dược phẩm Medicare Việt Nam Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt IQ Opta Gold Diabets (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho người đái tháo đường và người có nguy cơ đái tháo đường, người từ 18 tuổi trở lên bị đái tháo đường) đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 07/07/22
126 Công ty TNHH dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Colos IQ Baby 1+ (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 18/7/2022
127 Công ty TNHH dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Colos IQ Pedia 2+ (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 18/7/2022
128 Công ty TNHH dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Colos IQ Grow IQ 3 + (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 18/7/2022
129 Công ty TNHH dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Colos IQ Gain 4 + (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 18/7/2022
130 Công ty TNHH dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Colos IQ Goat Baby (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 18/7/2022
131 Công ty TNHH dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Colos IQ Goat Pedia (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 18/7/2022
132 Công ty TNHH dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Colos IQ Goat Grow IQ (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 18/7/2022
133 Công ty cổ phần Nutriday Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Rhino Baby’s (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) số 262, đường Ngô Quyền, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 20/7/2022
134 Công ty cổ phần dược Hadu 79 Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt IQ PLATINUM GLUCERNA PLUS (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị tiểu đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) Lô CN 11, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 25/7/2022
135 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt IQ MAXX A+ Colos 24h Gludiabet (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị tiểu đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 25/7/2022
136 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng MOTRAKING BABY COLOSTRUM (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 25/7/2022
137 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng MOTRAKING PEDIA COLOSTRUM (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 25/7/2022
138 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng MOTRAKING IQ GROW COLOSTRUM (Dành cho trẻ từ 2-15 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 25/7/2022
139 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DƯỢC PHẨM HADU Sản phẩm dinh dưỡng KENJI IQ KID (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Địa chỉ văn phòng: P102, BT12, số 8, Khu đô thị An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.    Địa chỉ chi nhánh: Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 25/7/2022
140 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DƯỢC PHẨM HADU Sản phẩm dinh dưỡng KENJI IQ BIOMIN (Dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi) Địa chỉ văn phòng: P102, BT12, số 8, Khu đô thị An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.    Địa chỉ chi nhánh: Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 25/7/2022
141 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DƯỢC PHẨM HADU Sản phẩm dinh dưỡng KENJI IQ GROW (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) Địa chỉ văn phòng: P102, BT12, số 8, Khu đô thị An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.    Địa chỉ chi nhánh: Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 25/7/2022
142 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DƯỢC PHẨM HADU Sản phẩm dinh dưỡng KENJI IQ PEDIA (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) Địa chỉ văn phòng: P102, BT12, số 8, Khu đô thị An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.    Địa chỉ chi nhánh: Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 25/7/2022
143 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ LAN Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Gold Power (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho người bị loãng xương, người có nguy cơ bị loãng xương, người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) Địa chỉ trụ sở: 335 Trần Cung, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Địa chỉ chi nhánh: km 39, quốc lộ 18, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 02/08/22
144 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ LAN Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Antara Nut (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho người bị loãng xương, người có nguy cơ bị loãng xương, người cần bổ sung canxi, người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) Địa chỉ trụ sở: 335 Trần Cung, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Địa chỉ chi nhánh: km 39, quốc lộ 18, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 02/08/22
145 CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ VIỆT ÚC Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt GLU NILYN (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho người đái tháo đường và người có nguy cơ đái tháo đường) Số 11 phố Lê Phụ Trần, đường Hoàng Quốc Việt, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 23/8/2022
146 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng SỮA NON OPTALIFE 1 (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 23/8/2022
147 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt SỮA NON OPTALIFE 4 CANXI XƯƠNG KHỚP (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: người bị loãng xương và có nguy cơ bị loãng xương, người có chế độ ăn thiếu hụt canxi, người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 23/8/2022
148 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ LAN Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Sữa Hạt Nut Diamond (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho người già bị loãng xương, người có nguy cơ bị loãng xương cần bổ sung canxi, người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) Địa chỉ trụ sở: 335 Trần Cung, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Địa chỉ chi nhánh: km 39, quốc lộ 18, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 30/8/2022
149 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt GOLD DIAMOND DIABET (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị tiểu đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) Địa chỉ nhà máy: Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.   Địa chỉ văn phòng: P102, BT12, số 8, khu đô thị An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 31/8/2022
150 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt GOLD DIAMOND CANXI XƯƠNG KHỚP (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị loãng xương và có nguy cơ bị loãng xương, người có chế độ ăn thiếu hụt canxi, người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) Địa chỉ nhà máy: Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.   Địa chỉ văn phòng: P102, BT12, số 8, khu đô thị An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 31/8/2022
151 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt ALAMILK DIABETES (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị tiểu đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) Địa chỉ nhà máy: Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.   Địa chỉ văn phòng: P102, BT12, số 8, khu đô thị An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 16/9/2022
152 Công ty TNHH NANOLIN Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt GLUMINEX GOLD (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị tiểu đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) số nhà 11, ngõ 25 Nguyễn Chí Thanh, khu 3, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 16/9/2022
153 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Enkid Canxi MK7 (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho người bị loãng xương, người có nguy cơ loãng xương cần bổ sung canxi, người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) Đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 26/9/2022
154 Công ty TNHH MTV XNK Thái Dương Thực phẩm dinh dưỡng y học Ensure® Plus Strength Vanilla Flavour 220ml số 34, phố Trần Huyền Trân, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 04/10/22
155 Công ty TNHH MTV XNK Thái Dương Thực phẩm dinh dưỡng y học PediaSure® Vanilla Flavoured 200ml (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) số 34, phố Trần Huyền Trân, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 04/10/22
156 Công ty TNHH MTV XNK Thái Dương Thực phẩm dinh dưỡng y học PediaSure® Fibre Vanilla Flavoured 220ml (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) số 34, phố Trần Huyền Trân, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 04/10/22
157 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng KIDCOCAO MILK COLOS 24H KID (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 06/10/22
158 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng KIDCOCAO MILK COLOS 24H PEDIA (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 06/10/22
159 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng KIDCOCAO MILK COLOS 24H IQ GROW (Dành cho trẻ từ 2-15 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 06/10/22
160 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng MOTRAKING GOAT KID COLOSTRUM (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 06/10/22
161 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng MOTRAKING GOAT PEDIA COLOTRUM (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 06/10/22
162 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt MOTRAKING DIABETES COLOSTRUM (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị tiểu đường và có nguy cơ bị tiểu đường, người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
163 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt NUTRI LUXURY DIABEST (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị tiểu đường và có nguy cơ bị tiểu đường, người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
164 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng COLOSMOM A+1 (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 16/10/2022
165 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng COLOSMOM A+2 (Dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 16/10/2022
166 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng COLOSMOM A+3 (Dành cho trẻ từ 2-10 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 16/10/2022
167 Công ty cổ phần BABYTALK –Chi nhánh Hải Dương Cháo sữa gạo vị mâm xôi, hiệu Frutonyanya, dành cho trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên Số 1, ngõ 130/41 La Nội, TDP Quang Minh, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 14/10/2022
168 Công ty cổ phần BABYTALK –Chi nhánh Hải Dương Cháo sữa lúa mì, hiệu Frutonyanya, dành cho trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên Số 1, ngõ 130/41 La Nội, TDP Quang Minh, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 14/10/2022
169 Công ty cổ phần BABYTALK –Chi nhánh Hải Dương Cháo sữa yến mạch vị chuối, hiệu Frutonyanya, dành cho trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên Số 1, ngõ 130/41 La Nội, TDP Quang Minh, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 14/10/2022
170 Công ty cổ phần BABYTALK –Chi nhánh Hải Dương Cháo sữa gạo, hiệu Frutonyanya, dành cho trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên Số 1, ngõ 130/41 La Nội, TDP Quang Minh, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 14/10/2022
171 Công ty cổ phần BABYTALK –Chi nhánh Hải Dương Cháo sữa gạo vị mâm xôi, hiệu Frutonyanya, dành cho trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên Số 1, ngõ 130/41 La Nội, TDP Quang Minh, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 14/10/2022
172 Công ty cổ phần BABYTALK –Chi nhánh Hải Dương Cháo sữa ngũ cốc (kiều mạch, ngô, gạo), hiệu Frutonyanya, dành cho trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên Số 1, ngõ 130/41 La Nội, TDP Quang Minh, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 14/10/2022
173 Công ty cổ phần BABYTALK –Chi nhánh Hải Dương Bột ăn dặm ngũ cốc sữa yến mạch đào, hiệu Frutonyanya, dành cho trẻ em từ 6 tháng tuổi Số 1, ngõ 130/41 La Nội, TDP Quang Minh, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 14/10/2022
174 Công ty cổ phần BABYTALK –Chi nhánh Hải Dương Bột ăn dặm ngũ cốc sữa yến mạch, hiệu Frutonyanya, dành cho trẻ em từ 6 tháng tuổi Số 1, ngõ 130/41 La Nội, TDP Quang Minh, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 14/10/2022
175 Công ty cổ phần BABYTALK –Chi nhánh Hải Dương Bột ăn dặm ngũ cốc sữa yến mạch, chuối, táo, hiệu Frutonyanya, dành cho trẻ em từ 6 tháng tuổi Số 1, ngõ 130/41 La Nội, TDP Quang Minh, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 14/10/2022
176 Công ty cổ phần BABYTALK –Chi nhánh Hải Dương Bột ăn dặm ngũ cốc gạo sữa bí đỏ và mơ, hiệu Frutonyanya, dành cho trẻ em từ 6 tháng tuổi Số 1, ngõ 130/41 La Nội, TDP Quang Minh, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 14/10/2022
177 Công ty cổ phần BABYTALK –Chi nhánh Hải Dương Bột ăn dặm ngũ cốc gạo sữa, hiệu Frutonyanya, dành cho trẻ em từ 6 tháng tuổi Số 1, ngõ 130/41 La Nội, TDP Quang Minh, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 14/10/2022
178 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng MOTRAKING GOAT IQ GROW COLOSTRUM (Dành cho trẻ từ 2-16 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 17/10/2022
179 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt MOTRAKING CANXI – XƯƠNG KHỚP COLOSTRUM (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị loãng xương và có nguy cơ bị loãng xương, người có chế độ ăn thiếu hụt canxi. Người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 17/10/2022
180 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Procare Colos+ BONE (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị loãng xương và có nguy cơ bị loãng xương, người có chế độ ăn thiếu hụt canxi. Người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 17/10/2022
181 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Procare Colos+ GLUZABET (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị tiểu đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 17/10/2022
182 Công ty cổ phần sữa Hà Lan Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Sữa Hạt Hala Chay (Sản phẩm dinh dưỡng cho người già bị loãng xương, người có nguy cơ bị loãng xương cần bổ sung canxi, người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) Km 39, quốc lộ 18, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 20/10/2022
183 Công ty cổ phần sữa Hà Lan Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Sữa Hạt Plant Milk (Sản phẩm dinh dưỡng cho người già bị loãng xương, người có nguy cơ bị loãng xương cần bổ sung canxi, người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) Km 39, quốc lộ 18, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 20/10/2022
184 Công ty cổ phần BABYTALK –Chi nhánh Hải Dương Bột ăn dặm ngũ cốc nhiều hạt (kiều mạch) mận, hiệu Frutonyanya, dành cho trẻ em từ 6 tháng tuổi 409 đường Trường Chinh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 21/10/2022
185 Công ty cổ phần BABYTALK –Chi nhánh Hải Dương Bột ăn dặm ngũ cốc sữa, táo, chuối và dâu rừng, hiệu Frutonyanya, dành cho trẻ em từ 6 tháng tuổi 409 đường Trường Chinh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 21/10/2022
186 Công ty cổ phần BABYTALK –Chi nhánh Hải Dương Bột ăn dặm đa ngũ cốc sữa, nho đen và anh đào, hiệu Frutonyanya, dành cho trẻ em từ 6 tháng tuổi 409 đường Trường Chinh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 21/10/2022
187 Công ty cổ phần BABYTALK –Chi nhánh Hải Dương Bột ăn dặm đa ngũ cốc sữa kiều mạch, hiệu Frutonyanya, dành cho trẻ em từ 6 tháng tuổi 409 đường Trường Chinh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 21/10/2022
188 Công ty cổ phần BABYTALK –Chi nhánh Hải Dương Cháo sữa đa ngũ cốc vị dâu rừng, hiệu Frutonyanya, dành cho trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên 409 đường Trường Chinh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 21/10/2022
189 Công ty cổ phần BABYTALK –Chi nhánh Hải Dương Cháo sữa đa ngũ cốc vị đào, hiệu Frutonyanya, dành cho trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên 409 đường Trường Chinh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 21/10/2022
190 Công ty cổ phần BABYTALK –Chi nhánh Hải Dương Cháo sữa kiều mạch vị táo, hiệu Frutonyanya, dành cho trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên 409 đường Trường Chinh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 21/10/2022
191 Công ty cổ phần BABYTALK –Chi nhánh Hải Dương Cháo sữa đa ngũ cốc vị lê, chuối và sữa chua, hiệu Frutonyanya, dành cho trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên 409 đường Trường Chinh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 21/10/2022
192 Công ty cổ phần BABYTALK –Chi nhánh Hải Dương Bánh quy ăn dặm yến mạch, hiệu Frutonyanya 409 đường Trường Chinh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 21/10/2022
193 Công ty cổ phần BABYTALK –Chi nhánh Hải Dương Bánh ăn dặm vị hỗn hợp ngũ cốc, hiệu Frutonyanya 409 đường Trường Chinh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 21/10/2022
194 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng IMUNO GAIN (Dành cho trẻ từ 2-15 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 24/10/2022
195 Công ty TNHH dược phẩm ZETME Sản phẩm dinh dưỡng CROWN MILK 1 (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ 1 đến 10 tuổi) số nhà 02, ngõ 152, đường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 24/10/2022
196 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng HMO A2 0+ (Dành cho trẻ từ 0 – 12 tháng tuổi) Đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 11/11/22
197 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng HMO A2 1+ (Dành cho trẻ từ 1 – 10 tuổi) Đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 11/11/22
198 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng HMO A2 Grow IQ (Dành cho trẻ từ 1 – 10 tuổi) Đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 11/11/22
199 Công ty cổ phần sữa Hà Lan Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Diabetic Gold Care New (Sản phẩm dinh dưỡng cho người tiểu đường, tiền tiểu đường) Km 39, quốc lộ 18, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 18/11/2022
200 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển sức khỏe Tâm An Group Sản phẩm dinh dưỡng Canplus GROW – IQ (Dành cho trẻ từ 2-15 tuổi) số 17 khu đô thị Thái Hà, phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 18/11/2022
201 Công ty cổ phần sữa Hà Lan Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Canxi Gold Care New (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho người bị loãng xương, người có nguy cơ bị loãng xương cần bổ sung canxi và vitamin, người có chế độ ăn thiếu hụt canxi và người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) Km 39, quốc lộ 18, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 22/11/2022
202 Công ty cổ phần sữa Hà Lan Sản phẩm dinh dưỡng Pedia Care Gold New (Sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ từ 1-10 tuổi) Km 39, quốc lộ 18, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 22/11/2022
203 Sản phẩm dinh dưỡng Grow Gold Plus New (Sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ từ 2-18 tuổi)
204 Công ty cổ phần dinh dưỡng Hoa Kỳ HD Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Sữa hạt Good Health Nut (Sản phẩm dinh dưỡng cho người già bị loãng xương, người có nguy cơ bị loãng xương cần bổ sung canxi, người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) TT4-LK04-07, KĐT Eco park, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 01/12/22
205 Công ty cổ phần sữa Hà Lan Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Sữa hạt Numil chay (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho người già bị loãng xương, người có nguy cơ bị loãng xương cần bổ sung canxi, người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) Km 39, quốc lộ 18, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 01/12/22
206 Công ty cổ phần sữa Hà Lan Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Sữa hạt Brahola (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho người già bị loãng xương, người có nguy cơ bị loãng xương cần bổ sung canxi, người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) Km 39, quốc lộ 18, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 01/12/22
207 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DELTASUN Sản phẩm dinh dưỡng Natrumax IQ Grow (Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ từ trên 2 tuổi đến 15 tuổi) Số 02, ngõ 24, phố Lê Viết Hưng, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 12/12/22

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.