DANH SÁCH SẢN PHẨM CÔNG BỐ NĂM 2022

STT TÊN CÔNG TY TÊN SẢN PHẨM ĐỊA CHỈ NGÀY CB
1 Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng GAFO Sản phẩm dinh dưỡng VELOMIN GREEN (Dành cho người trên 1 tuổi) xóm Mới, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 06/01/2022
2 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng COLOS MOM KID O+ (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 10/01/2022
3 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng COLOS MOM PEDIA 1+ (Dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 10/01/2022
4 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng COLOS MOM IQ GROW 2+ (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 10/01/2022
5 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng COLOS MOM (Dành cho trẻ từ 2-10 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 10/01/2022
6 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng COLOS MOM GOAT BABY O+ (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 10/01/2022
7 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng COLOS MOM GOAT BA 1+ (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 10/01/2022
8 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng COLOS MOM PROBIOTIC (Dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 10/01/2022
9 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng HAPPY CARE COLOS 24h KID 1 (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 10/01/2022
10 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng HAPPY CARE COLOS 24h PEDIA (Dành cho trẻ từ 6 – 36 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 18/01/2022
11 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng HAPPY CARE COLOS 24h IQ GROW (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 18/01/2022
12 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng HAPPY CARE COLOS 24h GOAT BA (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 18/01/2022
13 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng IQ MAXX A+ COLOS 24H KID 1 (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu 18/01/2022
14 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng IQ MAXX A+ COLOS 24H PEDIA (Dành cho trẻ từ 1-6 tuổi) Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu 18/01/2022
15 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng IQ MAXX A+ COLOS 24H IQ GROW (Dành cho trẻ từ 2-15 tuổi) Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu 18/01/2022
16 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng IQ MAXX A+ COLOS 24H BIOTIC (Dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi) Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu 18/01/2022
17 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng IQ MAXX A+ COLOS 24H GOAT BA (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu 18/01/2022
18 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng GOLD DIAMOND KID 1 (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu 18/01/2022
19 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng GOLD DIAMOND PEDIA 2 (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu 18/01/2022
20 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng GOLD DIAMOND IQ GROW 3 (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu 18/01/2022
21 Công ty cổ phần Dược Hadu 79 Sản phẩm dinh dưỡng COLOSGOAT KIDS PLUS 1 (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Lô CN 11, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 25/01/2022
22 Công ty cổ phần Dược Hadu 79 Sản phẩm dinh dưỡng COLOSGOAT PEDIA PLUS 2 (Dành cho trẻ từ 6 tháng đến 6 tuổi) Lô CN 11, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 25/01/2022
23 Công ty cổ phần Dược Hadu 79 Sản phẩm dinh dưỡng COLOSGOAT IQ PLUS 3 (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) Lô CN 11, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 25/01/2022
24 Công ty cổ phần Dược Hadu 79 Sản phẩm dinh dưỡng COLOSMILK BIO IQ (Dành cho trẻ từ 6 tháng đến 6 tuổi) Lô CN 11, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 25/01/2022
25 Công ty cổ phần Dược Hadu 79 Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt COLOSMILK CANXI NANO (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: người bị loãng xương, người có nguy cơ bị loãng xương cần bổ sung canxi, người có chế độ ăn thiếu hụt canxi, người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) Lô CN 11, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 25/01/2022
26 Công ty cổ phần Dược Hadu 79 Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt COLOS MOM BONE (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: người bị loãng xương, người có nguy cơ bị loãng xương cần bổ sung canxi, người có chế độ ăn thiếu hụt canxi, người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) Lô CN 11, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 25/01/2022
27 Công ty cổ phần Dược Hadu 79 Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt COLOS MOM GLUCERNA (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: người bị tiểu đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) Lô CN 11, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 25/01/2022
28 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt HAPPY CARE COLOS 24h GLUCERNA (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: người bị tiểu đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 25/01/2022
29 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt HAPPY CARE COLOS 24h XƯƠNG KHỚP (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: người bị loãng xương, người có nguy cơ bị loãng xương cần bổ sung canxi, người có chế độ ăn thiếu hụt canxi, người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi ) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 25/01/2022
30 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt IQ MAXX A + COLOS 24h XƯƠNG KHỚP (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: người bị loãng xương, người có nguy cơ bị loãng xương cần bổ sung canxi, người có chế độ ăn thiếu hụt canxi, người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi ) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 25/01/2022
31 Công ty TNHH TM quốc tế Việt Úc Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Hukado Glu Gold (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho người đái tháo đường và có nguy cơ đái tháo đường) số 11, phố Lê Phụ Trần, đường Hoàng Quốc Việt, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 08/2/2022
32 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt PREOMIL GOLD GLUCERNA COLOS 24H (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: người bị tiểu đường và có nguy cơ bị tiểu đường. Người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 11/2/2022
33 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt PREOMIL GOLD XƯƠNG KHỚP COLOS 24H (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: người bị loãng xương, người có nguy cơ bị loãng xương cần bổ sung canxi, người có chế độ ăn thiếu hụt canxi, người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 11/2/2022
34 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng PREOMIL GOLD GAIN COLOS 24H (Dành cho trẻ từ 1-18 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 11/2/2022
35 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng PREOMIL GOLD PEDIA COLOS 24H (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 11/2/2022
36 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng PREOMIL GOAT IQ GROW COLOS 24H (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 11/2/2022
37 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng PREOMIL GOAT PEDIA COLOS 24H (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 11/2/2022
38 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng PREOMIL GOLD IQ GROW COLOS 24H (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 11/2/2022
39 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng PREOMIL GOLD KID COLOS 24H 1 (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 11/2/2022
40 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng PREOMIL GOAT KID COLOS 24H 1 (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 11/2/2022
41 Công ty TNHH TM quốc tế Việt Úc Sản phẩm dinh dưỡng VMILK BABY (sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) số 11, phố Lê Phụ Trần, đường Hoàng Quốc Việt, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 07/3/2022
42 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng SỮA NON ELIFE 1 NEW BORN (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 09/3/2022
43 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng SỮA NON ELIFE 2 PROBIOTIC (Dành cho trẻ từ 6 tháng đến 6 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 09/3/2022
44 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng SỮA NON ELIFE 3 GOLD BABY (Dành cho trẻ từ 2 đến 10 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 09/3/2022
45 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt SỮA NON ELIFE 5 (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị tiểu đường và người có nguy cơ bị tiểu đường. Người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 09/3/2022
46 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng MOCHI-IQ COLOSTRUM BABY (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 11/3/2022
47 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng MOCHI-IQ COLOSTRUM PEDIA-GAIN (Dành cho trẻ từ 1-18 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 11/3/2022
48 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng MOCHI-IQ COLOSTRUM PEDIA (Dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 11/3/2022
49 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng MOCHI-IQ COLOSTRUM IQ GROW (Dành cho trẻ từ 1-18 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 11/3/2022
50 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt MOCHI – IQ COLOSTRUM CANXI NANO (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: người bị loãng xương, người có nguy cơ bị loãng xương cần bổ sung canxi, người có chế độ ăn thiếu hụt canxi, người từ 18 tuổi trở lên bổ sung canxi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 11/3/2022
51 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt MOCHI – IQ COLOSTRUM GLUDIABEST (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: người bị tiểu đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 11/3/2022
52 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt SỮA NON ELIFE 4 (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: người bị loãng xương, người có nguy cơ bị loãng xương cần bổ sung canxi, người có chế độ ăn thiếu hụt canxi, người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 11/3/2022
53 Công ty cổ phần dược Hadu 79 Sản phẩm dinh dưỡng COLOSMILK KID PLUS (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Lô CN 11, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 24/3/2022
54 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng Sữa non ALAMILK COLOSTRUM BABY (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 24/3/2022
55 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng Sữa non ALAMILK COLOSTRUM STAR 1+ (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 24/3/2022
56 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng BỘT ĂN DẶM FAMYLY CÁ HỒI – CẢI BÓ XÔI – CÀ RỐT (Dành cho trẻ từ 06-36 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 24/3/2022
57 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng BỘT ĂN DẶM FAMYLY GẠO SỮA – YẾN MẠCH (Dành cho trẻ từ 06-36 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 24/3/2022
58 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng BỘT ĂN DẶM FAMYLY BÒ- BÍ ĐỎ (Dành cho trẻ từ 06-36 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 24/3/2022
59 Công ty TNHH TM Quốc tế Việt Úc Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Bifa Diabetes (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho người đái tháo đường và người có nguy cơ đái tháo đường) Số 11 phố Lê Phụ Trần, đường Hoàng Quốc Việt, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 28/3/2022
60 Công ty TNHH TM Quốc tế Việt Úc Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Sữa non Canxi Gocal 3+ (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho người bị loãng xương, người có nguy cơ bị loãng xương cần bổ sung canxi, người có chế độ ăn thiếu hụt canxi, người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) Số 11 phố Lê Phụ Trần, đường Hoàng Quốc Việt, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 28/3/2022
61 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng KID BABY TADASUA (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 31/3/2022
62 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng PEDIA COOL TADASUA (Dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 31/3/2022
63 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng IQ GROW TADASUA (Dành cho trẻ từ 2-15 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 31/3/2022
64 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng GAIN TADASUA (Dành cho trẻ từ 2-18 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 31/3/2022
65 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt GLUDIABET TADASUA (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị tiểu đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 31/3/2022
66 Công ty TNHH MTV XNK Thái Dương Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ từ 0 đến 06 tháng tuổi Aptamil PROfutura 1 PREMIUM INFANT FORMULA số 34, phố Trần Huyền Trân, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 04/4/2022
67 Công ty TNHH MTV XNK Thái Dương Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ từ 06 đến 12 tháng tuổi Aptamil PROfutura 2 PREMIUM FOLLOW – ON FORMULA số 34, phố Trần Huyền Trân, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 04/4/2022
68 Công ty TNHH MTV XNK Thái Dương Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 12 đến 36 tháng tuổi: Aptamil PROfutura 3 PREMIUM TODDLER NUTRITIONAL SUPPLEMENT số 34, phố Trần Huyền Trân, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 04/4/2022
69 Công ty TNHH MTV XNK Thái Dương Thực phẩm dinh dưỡng y học Ensure Vanilla Flavoured 850g số 34, phố Trần Huyền Trân, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 04/4/2022
70 Công ty TNHH MTV XNK Thái Dương Thực phẩm dinh dưỡng y học Glucerna Vanilla Flavour 850g số 34, phố Trần Huyền Trân, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 04/4/2022
71 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng BIOLAIT PREMIUM NEW BORN (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 07/04/22
72 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng BIOLAIT PREMIUM PEDIA (Dành cho trẻ từ 6 tháng – 6 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 07/04/22
73 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu : Sản phẩm dinh dưỡng BIOLAIT PREMIUM GROW IQ (Dành cho trẻ từ 1 – 16 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 07/04/22
74 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng BIOLAIT PREMIUM GOAT BABY (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 07/04/22
75 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng BIOLAIT PREMIUM GOAT PEDIA (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 07/04/22
76 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng BIOLAIT PREMIUM COLOS GOLD 24H BABY (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 15/4/2022
77 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng BIOLAIT PREMIUM COLOS GOLD 24H PEDIA (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 15/4/2022
78 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt BIOLAIT PREMIUM CANXI NANO (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: người bị loãng xương, người có nguy cơ bị loãng xương cần bổ sung canxi, người có chế độ ăn thiếu hụt canxi, người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 15/4/2022
79 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt BIOLAIT PREMIUM GLUCERNA (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: người bị tiểu đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 15/4/2022
80 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng ECOLAX KIDS PLUS (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 22/4/2022
81 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng ECOLAX PEDIA BIO (Dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 22/4/2022
82 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng ECOLAX GROW IQ (Dành cho trẻ từ 2-15 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 22/4/2022
83 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng ECOLAX GAIN PLUS (Dành cho trẻ từ 1-18 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 22/4/2022
84 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt ECOLAX DIABETES (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: người bị tiểu đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 22/4/2022
85 Công ty cổ phần sữa Hà Lan Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Diamond Milk Nest Gold (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho người bị loãng xương, người có nguy cơ bị loãng xương, người cần bổ sung vitamin và người có chế độ ăn thiếu hụt canxi, người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) 335 Trần Cung, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 25/4/2022
86 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng IMUNO GOAT BABY (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 10/05/22
87 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng IMUNO GOAT PLATIUM (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 10/05/22
88 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng IMUNO BABY (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 10/05/22
89 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng IMUNO PLATIUM (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 10/05/22
90 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng IMUNO GROW IQ (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 10/05/22
91 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng BIOLAIT PREMIUM COLOS GOLD 24H PEDIA +  (Dành cho trẻ từ 2-18 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 10/05/22
92 Công ty TNHH Dược phẩm ZETME Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Sữa non Canxi OTL (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho người bị loãng xương, người có nguy cơ bị loãng xương cần bổ sung canxi, người có chế độ ăn thiếu hụt canxi, người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) số nhà 2, ngõ 152, đường Thanh Bình, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 30/5/2022
93 Công ty cổ phần Juno Milk Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng JunoColos 0+ (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Số 56 Tự Đông, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 13/6/2022
94 Công ty cổ phần Juno Milk Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng JunoColos 1+ (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) Số 56 Tự Đông, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 13/6/2022
95 Công ty cổ phần Juno Milk Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng JunoKid (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) Số 56 Tự Đông, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 13/6/2022
96 Công ty cổ phần Juno Milk Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng JunoGrow -IQ (Dành cho trẻ từ 2-15 tuổi) Số 56 Tự Đông, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 13/6/2022
97 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng BIBO MILK BABY (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 20/6/2022
98 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng BIBO MILK IQ GROW (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 20/6/2022
99 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng BIBO MILK BIOTIC (Dành cho trẻ từ 6 – 36 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 20/6/2022
100 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng BIBO MILK PEDIA (Dành cho trẻ từ 1 – 10 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 20/6/2022
101 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng BIBO GOAT KID (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 20/6/2022
102 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng BIBO GOAT IQ GROW (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 20/6/2022
103 Công ty TNHH MTV XNK Thái Dương Thực phẩm dinh dưỡng y học PediaSure Vanilla Flavour 850g (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) số 34, phố Trần Huyền Trân, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 27/6/2022
104 Công ty TNHH MTV XNK Thái Dương Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ từ 0 đến 06 tháng tuổi Aptamil ESSENSIS ORGANIC A2 PROTEIN MILK Premium Infant Formula số 34, phố Trần Huyền Trân, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 27/6/2022
105 Công ty TNHH MTV XNK Thái Dương Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ từ 06 đến 12 tháng tuổi Aptamil ESSENSIS ORGANIC A2 PROTEIN MILK Premium Follow – on Formula số 34, phố Trần Huyền Trân, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 27/6/2022
106 Công ty TNHH MTV XNK Thái Dương Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1 tuổi Aptamil ESSENSIS ORGANIC A2 PROTEIN MILK Premium Toddler Nutritional Supplement số 34, phố Trần Huyền Trân, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 27/6/2022
107 Công ty cổ phần sản xuất thương mại và đầu tư Âu Việt – Chi nhánh Hải Dương Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ đến 06 tháng tuổi NAN 1 OPTIPRO Địa chỉ chi nhánh: Số 4, phố Thanh Liễu, KDC Thanh Liễu, phường Tân Hưng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.                                     Địa chỉ trụ sở chính: Số 26, Hồ Đền Lừ, tổ 36, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 29/6/2022
108 Công ty cổ phần sản xuất thương mại và đầu tư Âu Việt – Chi nhánh Hải Dương Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 06 – 12 tháng tuổi NAN 2 OPTIPRO Địa chỉ chi nhánh: Số 4, phố Thanh Liễu, KDC Thanh Liễu, phường Tân Hưng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.                                     Địa chỉ trụ sở chính: Số 26, Hồ Đền Lừ, tổ 36, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 29/6/2022
109 Công ty cổ phần sản xuất thương mại và đầu tư Âu Việt – Chi nhánh Hải Dương Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 12 – 18 tháng tuổi NAN 3 OPTIPRO Địa chỉ chi nhánh: Số 4, phố Thanh Liễu, KDC Thanh Liễu, phường Tân Hưng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.                                     Địa chỉ trụ sở chính: Số 26, Hồ Đền Lừ, tổ 36, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 29/6/2022
110 Công ty cổ phần sản xuất thương mại và đầu tư Âu Việt – Chi nhánh Hải Dương Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 18 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi – NAN 4 OPTIPRO Địa chỉ chi nhánh: Số 4, phố Thanh Liễu, KDC Thanh Liễu, phường Tân Hưng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.                                     Địa chỉ trụ sở chính: Số 26, Hồ Đền Lừ, tổ 36, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 29/6/2022
111 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng KAZUKO BABY (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 07/07/22
112 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng KAZUKO PEDIA (Dành cho trẻ từ 1-6 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 07/07/22
113 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng KAZUKO GROW (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 07/07/22
114 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng KAZUKO BIOTIC (Dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 07/07/22
115 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt KAZUKO CANXI Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 07/07/22
116 Công ty cổ phần JUNO MILK Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng JunoColos 2+ (Dành cho trẻ từ 2-18 tuổi) số 56 Tự Đông, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 07/07/22
117 Công ty cổ phần JUNO MILK Việt Nam Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt JunoDiabet số 56 Tự Đông, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 07/07/22
118 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt BIO IQ DIABEST (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị tiểu đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 07/07/22
119 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt GOLDEN MILK (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị tiểu đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 07/07/22
120 Công ty TNHH dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng IQ Opta Gold Baby (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 07/07/22
121 Công ty TNHH dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng IQ Opta Gold BA (Dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi) đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 07/07/22
122 Công ty TNHH dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng IQ Opta Gold Pedia (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 07/07/22
123 Công ty TNHH dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng IQ Opta Gold Grow IQ (Dành cho trẻ từ 1-18 tuổi) đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 07/07/22
124 Công ty TNHH dược phẩm Medicare Việt Nam Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt IQ Opta Gold Canxi xương khớp (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho người bị loãng xương, người có nguy cơ bị loãng xương cần bổ sung canxi, người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 07/07/22
125 Công ty TNHH dược phẩm Medicare Việt Nam Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt IQ Opta Gold Diabets (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho người đái tháo đường và người có nguy cơ đái tháo đường, người từ 18 tuổi trở lên bị đái tháo đường) đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 07/07/22
126 Công ty TNHH dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Colos IQ Baby 1+ (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 18/7/2022
127 Công ty TNHH dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Colos IQ Pedia 2+ (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 18/7/2022
128 Công ty TNHH dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Colos IQ Grow IQ 3 + (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 18/7/2022
129 Công ty TNHH dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Colos IQ Gain 4 + (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 18/7/2022
130 Công ty TNHH dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Colos IQ Goat Baby (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 18/7/2022
131 Công ty TNHH dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Colos IQ Goat Pedia (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 18/7/2022
132 Công ty TNHH dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Colos IQ Goat Grow IQ (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 18/7/2022
133 Công ty cổ phần Nutriday Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Rhino Baby’s (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) số 262, đường Ngô Quyền, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 20/7/2022
134 Công ty cổ phần dược Hadu 79 Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt IQ PLATINUM GLUCERNA PLUS (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị tiểu đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) Lô CN 11, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 25/7/2022
135 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt IQ MAXX A+ Colos 24h Gludiabet (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị tiểu đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 25/7/2022
136 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng MOTRAKING BABY COLOSTRUM (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 25/7/2022
137 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng MOTRAKING PEDIA COLOSTRUM (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 25/7/2022
138 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng MOTRAKING IQ GROW COLOSTRUM (Dành cho trẻ từ 2-15 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 25/7/2022
139 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DƯỢC PHẨM HADU Sản phẩm dinh dưỡng KENJI IQ KID (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Địa chỉ văn phòng: P102, BT12, số 8, Khu đô thị An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.    Địa chỉ chi nhánh: Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 25/7/2022
140 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DƯỢC PHẨM HADU Sản phẩm dinh dưỡng KENJI IQ BIOMIN (Dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi) Địa chỉ văn phòng: P102, BT12, số 8, Khu đô thị An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.    Địa chỉ chi nhánh: Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 25/7/2022
141 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DƯỢC PHẨM HADU Sản phẩm dinh dưỡng KENJI IQ GROW (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) Địa chỉ văn phòng: P102, BT12, số 8, Khu đô thị An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.    Địa chỉ chi nhánh: Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 25/7/2022
142 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DƯỢC PHẨM HADU Sản phẩm dinh dưỡng KENJI IQ PEDIA (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) Địa chỉ văn phòng: P102, BT12, số 8, Khu đô thị An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.    Địa chỉ chi nhánh: Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 25/7/2022
143 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ LAN Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Gold Power (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho người bị loãng xương, người có nguy cơ bị loãng xương, người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) Địa chỉ trụ sở: 335 Trần Cung, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Địa chỉ chi nhánh: km 39, quốc lộ 18, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 02/08/22
144 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ LAN Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Antara Nut (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho người bị loãng xương, người có nguy cơ bị loãng xương, người cần bổ sung canxi, người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) Địa chỉ trụ sở: 335 Trần Cung, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Địa chỉ chi nhánh: km 39, quốc lộ 18, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 02/08/22
145 CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ VIỆT ÚC Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt GLU NILYN (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho người đái tháo đường và người có nguy cơ đái tháo đường) Số 11 phố Lê Phụ Trần, đường Hoàng Quốc Việt, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 23/8/2022
146 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng SỮA NON OPTALIFE 1 (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 23/8/2022
147 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt SỮA NON OPTALIFE 4 CANXI XƯƠNG KHỚP (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: người bị loãng xương và có nguy cơ bị loãng xương, người có chế độ ăn thiếu hụt canxi, người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 23/8/2022
148 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ LAN Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Sữa Hạt Nut Diamond (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho người già bị loãng xương, người có nguy cơ bị loãng xương cần bổ sung canxi, người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) Địa chỉ trụ sở: 335 Trần Cung, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Địa chỉ chi nhánh: km 39, quốc lộ 18, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 30/8/2022
149 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt GOLD DIAMOND DIABET (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị tiểu đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) Địa chỉ nhà máy: Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.   Địa chỉ văn phòng: P102, BT12, số 8, khu đô thị An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 31/8/2022
150 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt GOLD DIAMOND CANXI XƯƠNG KHỚP (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị loãng xương và có nguy cơ bị loãng xương, người có chế độ ăn thiếu hụt canxi, người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) Địa chỉ nhà máy: Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.   Địa chỉ văn phòng: P102, BT12, số 8, khu đô thị An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 31/8/2022
151 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt ALAMILK DIABETES (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị tiểu đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) Địa chỉ nhà máy: Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.   Địa chỉ văn phòng: P102, BT12, số 8, khu đô thị An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 16/9/2022
152 Công ty TNHH NANOLIN Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt GLUMINEX GOLD (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị tiểu đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) số nhà 11, ngõ 25 Nguyễn Chí Thanh, khu 3, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 16/9/2022

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.