Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo Chi cục ATVSTP tỉnh Hải Dương bao gồm 01 chi cục tr­ưởng và 02 Phó Chi cục trưởng:

Chi cục trưởng: Trần Đình Nam

 • Điện thoại : 0912.838.884
 • Phụ trách chung trong đó:
 • Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục
 • Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật
 • Lãnh đạo, quản lý điều hành mọi hoạt động công tác của Chi cục, các phó Chi cục Trưởng và lãnh đạo các phòng Chức năng của Chi cục.
 • Trực tiếp phụ trách Hành chính tổng hợp; chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính; chủ tịch các hội đồng của Chi cục: Hội đồng cấp giấy chúng nhận ATTP; Hội đồng khoa học; Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật…
 • Giữ mối quan hệ làm việc của Chi cục với các phòng chức năng của Sở Y tế, Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế, và các đơn vị có mối quan hệ với Chi cục.
 • Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khi được Giám đốc Sở Y tế phân công.

Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Xuân Trường

 • Điện thoại: 0945.611.964
 • Phụ trách công việc: Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Phó Chi cục trưởng: Dương Hằng Nga

 • Điện thoại: 0979.577.579
 • Phụ trách công việc: Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

 • Phòng Hành chính – Tổng hợp:
  • Trưởng phòng: Lý Mạnh Hùng
  • Điện thoại liên hệ: 0977.129.599
 • Phòng Đăng ký và chứng nhận sản phẩm:
  • Trưởng phòng: Trần Văn Khiêm
  • Điện thoại liên hệ: 0903.491.299
 • Phòng Thông tin, truyền thông và quản lý ngộ độc thực phẩm:
  • Trưởng phòng: Đinh Quang Tuấn
  • Điện thoại liên hệ: 0983.269.015
 • Phòng thanh tra:
  • Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Tươi