Biểu mẫu:Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt/không đạt yêu cầu nhập khẩu

Cơ quan kiểm tra nhà nước
——-

Mẫu số 05 Phụ lục I

(Ban hành kèm theo nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÁC NHẬN THỰC PHẨM ĐẠT/
KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU NHẬP KHẨU

Số ……/20…../TBNK

  1. Tên, địa chỉ, điện thoại của chủ hàng: …………………………………………………………………..
  2. Tên, địa chỉ, điện thoại của thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa: …..

……………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Tên, địa chỉ, điện thoại của thương nhân xuất khẩu: ……………………………………………….
  2. Số tờ khai hải: ……………………………………………………………………………………………………
  3. Cửa khẩu đi: ……………………………………………………………………………………………………..
  4. Cửa khẩu đến: ……………………………………………………………………………………………………
  5. Thời gian kiểm tra: ………………………………………………………………………………………………
  6. Địa điểm kiểm tra: ……………………………………………………………………………………………….
  7. Thông tin chi tiết lô hàng:
TT Tên mặt hàng Nhóm sản phẩm Tên và địa chỉ nhà sản xuất Phương thức kim tra Xác nhận đạt/không đạt yêu cầu Lý do không đạt Các biện pháp xử lý mặt hàng không đạt yêu cầu
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

 

Nơi nhận:
– Chủ hàng:……………..;
– Hải quan cửa khẩu: ……………….
Ngày…. tháng… năm…
Cơ quan kiểm tra nhà nước
(Ký tên đóng du)

 Tải biểu mẩu áp dụng:

 

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.