Thủ tục đăng ký bản công bố SP nhập khẩu đối với TP dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, SP dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

  1. Thời hạn giải quyết:

– Không quá 07 ngày làm việc

  1. Quy trình giải quyết:

2.1. Sơ đồ thực hiện

2.2. Diễn giải sơ đồ

  1. Tiếp nhận hồ sơ

– Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm gửi qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

– Công chức trực tại Trung tâm Hành chính công thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ nếu:

+ Đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho Tổ chức/cá nhân và bàn giao hồ sơ cho Phòng Hành chính Chi cục ATVSTP trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì lập phiếu hướng dẫn Tổ chức/cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

  1. Thành phần hồ sơ:

2.1. Bản công bố sản phẩm được quy định

2.2. Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc Giấy chứng nhận xuất khẩu (Certificate of Exportation) hoặc Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate) của cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ/xuất khẩu cấp có nội dung bảo đảm an toàn cho người sử dụng hoặc được bán tự do tại thị trường của nước sản xuất/xuất khẩu (hợp pháp hóa lãnh sự).

2.3. Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực).

2.4. Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân). Khi sử dụng bằng chứng khoa học về công dụng thành phần của sản phẩm để làm công dụng cho sản phẩm thì liều sử dụng hàng ngày của sản phẩm tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 15% lượng sử dụng thành phần đó đã nêu trong tài liệu

Các tài liệu trong hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng. Tài liệu phải còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm

  1. Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ theo quy định

– Phòng Hành chính Chi cục ATVSTP tiếp nhận hồ sơ từ công chức trực tại Trung tâm Hành chính công, trong thời gian 60 phút kể từ khi nhận hồ sơ phải bàn giao cho phòng chuyên môn thụ lý theo quy định.

– Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đăng ký, phòng chuyên môn có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo Chi cục cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

– Trong trường hợp không đồng ý với hồ sơ công bố sản phẩm của tổ chức, cá nhân hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung, phòng chuyên môn phải có văn bản nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý của việc yêu cầu. Chỉ được yêu cầu sửa đổi, bổ sung 01 lần.

– Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung, phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ và có văn bản trả lời. Sau 90 ngày làm việc kể từ khi có công văn yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu tổ chức, cá nhân không sửa đổi, bổ sung thì hồ sơ không còn giá trị.

  1. Nhận hồ sơ/kết quả và trả cho tổ chức, cá nhân

Công chức trực tại Trung tâm Hành chính công nhận hồ sơ/ kết quả từ Phòng Hành chính – Chi cục ATVSTP và trả cho Tổ chức, cá nhân trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tải bản gốc này !

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.