Chức năng, nhiệm vụ P.HCTH

Chức năng:

 • Tham mưu xây dựng và kiện toàn cơ cấu tổ chức toàn Chi cục, tuyển chọn bố trí cán bộ, đào tạo và đề bạt cán bộ, tổ chức lao động và thù lao lao động.
 • Quản lý trực tiếp nghiệp vụ tài chính.
 • Tổ chức thi đua xã hội chủ nghĩa
 • Bảo vệ nội bộ và công tác hậu cần trong đơn vị.
 • Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng của Chi cục thực hiện quy trình một cửa theo phân cấp đối với việc cấp giấy chứng nhận cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh;

Nhiệm vụ:

 • Thực hiện công tác kế toán, quản lý sử dụng con dấu, văn thư, lưu trữ tài liệu, thủ quỹ, tạp vụ văn phòng;
 • Quản lý trật tự nội vụ, phương tiện ô tô, xăng xe, trang thiệt bị, dụng cụ, tài sản của phòng và tài sản chung của Chi cục;
 • Hàng ngày thường xuyên thu thập văn bản, thông tin liên quan đến lĩnh vực VSATTP, báo cáo Chi cục trưởng và gửi vào Email của Chi cục;
 • Hướng dẫn tuyến dưới thực hiện kinh phí chương trình mục tiêu VSATTP.
 • Phối hợp với các phòng chức năng của Chi cục để thực hiện các công việc chuyên môn nghiệp vụ có liên quan;
 • Tham gia nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực ATVSTP và các lĩnh vực khác khi có yêu cầu;
 • Tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm của Chi cục và gửi báo cáo về Sở Y tế theo qui định