Chức năng nhệm vụ P.TT&QLNĐ

Chức năng:

 • Tham mưu dự thảo Kế hoạch, dự án chương trình mục tiêu  về VSATTP kèm theo tờ trình BCĐ liên ngành VSATTP tỉnh;
 • Tham mưu xây dựng chương trình kế hoạch và tổ chức thực hiện Tháng hành động vì chất lượng VSATTP; Tết nguyên đán, lễ hội, các hội nghị quan trọng; Kiểm soát mối nguy ô nhiễm thực phẩm, cảnh báo nguy cơ ô nhiễm thực phẩm…
 • Dự thảo chương trình, kế hoạch, quyết định, báo cáo của Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm Tỉnh, Tiểu Ban chỉ đạo liên ngành Y tế đối với công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành về ATTP trình Sở Y tế và cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành theo quy định;
 • Dự thảo chương trình, kế hoạch, quyết định, báo cáo của Chi cục ATVSTP đối với công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành về ATTP trình Chi cục trưởng phê duyệt, ban hành để thực hiện.

 Nhiệm vụ:

 • Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm  trên  địa bàn tỉnh;
 • Phối hợp với các phòng chức năng của Chi cục để thực hiện các công việc có liên quan;
 • Phối hợp với các phòng chức năng của các Chi cục chuyên ngành của tỉnh, các khoa phòng của đơn vị y tế trên địa bàn để thực hiện công tác VSATTP;
 • Tham gia các đoàn thanh, kiểm tra, đoàn thẩm định cơ sở;
 • Thực hiện công tác báo cáo chương trình mục tiêu VSATTP và các báo cáo định kỳ, đột xuất các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ VSATTP.
 • Công tác thanh, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành về ATTP theo sự chỉ đạo của Chi cục trưởng;
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng chống tham nhũng trong Chi cục;
 • Quản lý tài sản chung của Chi cục và chịu trách nhiệm quản lý tài sản được giao;
 • Thực hiện công tác báo cáo hoạt động của phòng (tháng, quý, năm) về phòng HCTH trước ngày 10 hàng tháng hoặc đột xuất nếu có;