Danh mục các thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm

Xin vui lòng click và để xem chi tiết:

STT Các thủ tục hành chính 
1 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
2 Thủ tục Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
3 Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
4 Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
5 Thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm với tổ chức
6 Thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm với cá nhân
7 Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho tre đến 36 tháng tuổi
8 Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho tre đến 36 tháng tuổi
9 Đăng ký nội dung quảng cáo đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho tre đến 36 tháng tuổi
10 Kiểm tra nhà nước về ATTP đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra thông thường
11 Kiểm tra nhà nước về ATTP đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra chặt
12 Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
13 Bản công bố sản phẩm
14 Đơn đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo
15 Giấy xác nhận nội dung quảng cáo
16 Giấy đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu
17 Bản tự công bố sản phẩm
18
  1. Các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm; hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của bộ y tế

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.